Peter Spataro: "Banyon Tree, Naples" w/c 22"x28", $2750